top of page

תקנון

כתב הולכת כלב

 

 1. אני (להלן: "בעל הכלב") שוכר/ת בזה את שירותיו של מר מעין פיקרי ו/או מי מטעמו (להלן: "מוליך הכלבים") המפעיל עסק להולכת כלבים (להלן: "העסק") למטרת הולכת הכלב מחוץ לביתו של בעל הכלב (להלן: "הולכת הכלב לטיול") כמפורט בתמצית להלן;

 

 1. אני מצהיר/ה כי:

 

 1.  הכלב מעולם לא נשך ו/או תקף אדם כלשהו ואיננו מוכר ככלב תוקפן;

 

 1. הכלב מבוטח בגין נזק שעלול הכלב לגרום (להלן: "ביטוח הכלב"). מוליך הכלבים המליץ לי בכל מקרה להיות מצוייד/ת בכל הביטוחים המקיפים לכלב. אני מבין/ה כי אין בעובדת קיומו של ביטוח או העדרו של ביטוח (כזה או אחר) כדי להשית חובה או חבות כלשהי על מוליך הכלבים בגין נזק שעלול הכלב לגרום כהגדרתו של מונח זה להלן.

 

 1. ככל שהכלב נכלל ברשימת הכלבים המסוכנים על-פי חוק תחול עלי האחריות והחובה ליידע בכך את מוליך הכלבים ובין היתר אעמיד לרשות מוליך הכלבים זמם מתאים שהכלב רגיל אליו לצורך הולכת הכלב לטיול.

 

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ועל דרך ההכללה, אני יודע/ת ומבין/ה כי מוליך הכלבים לא יהיה אחראי ו/או חב חבות כלשהי לכל נזק שעלול הכלב לגרום ומאשר/ת בזה כי פרט להתנהלות סבירה של מוליך כלבים סביר לא יהיה מוליך הכלבים אחראי ו/או חב חבות כלשהי לכל נזק שייגרם לכלב ו/או שיגרום הכלב לרכוש ו/או לאדם (לרבות מוליך הכלבים עצמו) במהלך הולכת הכלב לטיול (להלן: "נזק שעלול הכלב לגרום"). בהתאמה, אהיה חב/ה ואחראי/ת באופן בלבדי בגין כל נזק שעלול הכלב לגרום ו/או חלילה יגרום.

 

 1. אין בידי כל מידע רלוונטי או אחר שאם היה מוליך הכלבים יודע אותו לא היה מסכים להולכת הכלב לטיול.

 

 1. אני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הנו אמת וכל האמת וידוע לי כי אם יתברר שהחסרתי ממוליך הכלבים פרט רלוונטי ו/או מסרתי לו מידע לא שלם ו/או מידע לא נכון בכל הקשור ו/או הנובע מטופס התקשרות זה ומטרתו, הרי שבלא לגרוע מהאמור לעיל תחול עלי מלא האחריות והחבות לכל נזק שיגרום הכלב.

 

 1. בנוסף, אני מבין כי אם היה מוליך הכלבים ו/או בעל העסק יודע את הפרט שהחסרתי ממנו/ה כמבואר לעיל הוא לא היה מסכים להולכת הכלב לטיול בכל מקרה.

 

 1. נמסר לי על-ידי מוליך הכלבים כי הוא ו/או עסק מוליך הכלבים מבוטח בביטוח צד ג' בחברת הביטוח הפניקס (להלן: "ביטוח העסק"). אם וככל שאבקש לראות את פוליסת ביטוח העסק הדבר יתאפשר לי.

 

 1. בלא לגרוע מהאמור לעיל או לפגוע בו, ככל שחרף האמור לעיל אחליט בנסיבות כלשהן כן להגיש בגין עניין כלשהו ו/או תקרית כלשהי הקשורה בכלב ו/או בכתב זה, אני מצהיר בזה כי בכל מקרה לא אגיש תביעה נגד מוליך הכלבים אלא אך נגד ביטוח העסק.

 

הוסבר לי ואני מודע לכך במפורש כי אם חרף האמור אנסה לפעול ו/או אפעל בניגוד לאמור בס"ק ח. לעיל אזי פעולה כזו דינה להיכשל שכן אהיה מנוע מלהגיש תביעה כלשהי נגד מוליך הכלבים אלא רק נגד חברת הביטוח.

 

 

 1. אני מודע ומסכים לכך כי מוליך הכלבים יאציל סמכויות לאחרים/ות (להלן: "מוליך הכלבים האחר") כדי לבצע בפועל את הולכת הכלב לטיול זאת בכפוף לכך שהדריך אותו/ה כיצד יש לבצע את הולכת הכלב לטיול בצורה טובה ולמצער באופן שאינו פחות טוב מהאופן שבו היה הוא עצמו מבצע את הולכת הכלב לטיול.

 

 1. אני מצהיר ומתחייב בזה כי כל הוראות ס"ק ט.3. לעיל יחייבו אותי גם בכל הקשור למוליך הכלבים האחר.

 

 1. בכל מקרה אני מתחייב כי בנוסף לכל התחייבויותיי והצהרותיי על-פי כתב זה לעיל, בכל מקרה של נזק שעלול הכלב לגרום אפעיל ראשית את ביטוח הכלב עד מלא סכום הביטוח שם בטרם אפעל בכל דרך אחרת.

 

 1. אני יודע כי ההוראות דלעיל הנן בנוסף להוראות כל דין ואינן גורעות מהן.

bottom of page